Перед доїнням

1.Регулярно перевіряйте вим’я корів 2. Складіть та дотримуйтеся порядку доїння 3. Перевіряйте першу порцію видоєного молока 4. Ретельно очищайте дійки
Перевірте вимя корів 2 3 4
Регулярно вивчайте всю інформацію про здоров’я вимені, якість молока, яка надходить від моло-козаводу, офіційних лабораторій, ветери-нарних клінік і отриману в резуль-таті аналізів, проведених на фермі за допомогою лічильника соматичних клітин ДеЛаваль (DCC) або каліфорнійського мастит-тесту (CMT).- Встановіть базові значення для кожної корови і всього стада для контролю мож-ливих змін. Незалежно від системи утримання та величини стада, першими необхідно доїти корів які недавно отелися, потім моло-дих корів і потім решту стада. Хворих корів доять останніми, після чого необхідно продезин-фікувати доїльну систему. Видоїть 2-3 цівки першого молока і візуально перевірте його. У корівниках прив’язного утримання і доїльних залах видоюють перші порції молока в спеціальну чашку. Мийте підлогу доїльного залу, перш ніж впускати наступну групу корів. Видоювання перших порцій молока є потужним стимулом, який ініціює віддачу молока, і дає можливість виявити аномалії і запобігти попаданню неякіс-ного молока в танк. Для запобігання маститів та отри-мання молока ви-сокої якості необ-хідно, щоб прикріп-ленні до доїльного апарату дійки були сухими та чистими. Обробіть дійки дозволеними до застосування засо-бами. Витріть дійки насухо одноразовими паперовими або тка-нинними рушниками, використовуючи для кожної корови окре-мий рушник. Якщо використовуються тканинні рушники, перед повторним використанням їх необхідно ретельно випрати і висушити.

Не можна починати доїння з миття дійок! Недотримання цього правила приведе до появи бактерй, які розмножуються в каналах дійок, іпереносяться у вим’я. Завжди починайте процедуру зі здоювання перших цівок молока

Під час доїння

5. Регулярно перевіряйте рівень вакууму 6. Своєчасно прикріпіть підвісну частину 7. Уникайте перетискання 8. Слідкуйте за належним зняттям підвісної частини
5 6 7 8
Оптимальний рівень вакууму, частота пульсації і співвід-ношення фаз пуль-сації повинні відпо-відати рекоменда-ціям виробника. Таким чином Ви забезпечите дбайливе доїння і збережете здоров’я вимені. Завжди перевіряйте рівень вакууму перед початком доїння. Підвісну частину необхідно прикріплю-вати не пізніше 60 – 90 секунд після початку підготовки дійок. Не допускайте підсмоктування повітря при прикріпленні під-вісної частини. Відрегулюйте підвіс-ну частину таким чи-ном, щоби вона була правильно розташо-вана в напрямку вперед-назад і вправо-вліво, без перекручування. Перетискання вва-жається головною причиною гіпер-кератоза кінцевих ділянок дійок. Момент зняття визначають вручну, або в системах з автоматичним зняттям підвісної частини – за допомогою датчиків потоку молока, які видають команду на зняття підвісної частини автоматично при зменшенні потоку молока. У системах з контролем потоку молока є візуальна індикація зниження потоку молока. Після закінчення доїння подачу вакууму в підвісну частину відключають, вручну або автоматично. Перш ніж зняти підвісну частину, зачекайте, щоб вакуум у захваті повністю скинувся.Не стискайте вим’я і не стягуйте стакани си-лою, оскільки це може призвести до потрапляння повітря в доїльний апарат і, як наслідок, захворювання на мастит.

Після доїння

9. Дезинфікуйте дійки після кожного доїння

10. Промивайте доїльну установку відразу після закінчення доїння

11. Правильно охлоджуйте молоко

12.Регулярно контролюйте якість молока, стан доїльного обладнання та дані про результати доїння

9 10 11 12
Після зняття підвісної частини обробіть дійки занурюючи їх в антисептичний розчин або об-прискуючи їх дозволеним до застосування антисептичним розчином. Ця процедура є найбільш ефективним заходом для запобігання передачі збудників маститу від корови до корови. Помийте зовнішню поверхню доїльної установки. Після кожного викорис-тання вручну або автоматично промийте і очистіть всі компоненти системи, використовуючи дозволені миючі засоби і воду пот-рібної температури. Дайте воді стекти з системи. При необхідності про-дезінфікуйте систему перед наступним доїнням, використовуючи дозволені до застосування дезинфекційні засоби в правильній концентрації. Перевірте температуру охолодження, переконай-теся, що під час і після кожного доїння досягаєть-ся необхідне значення температури. Охолодження до потрібної температури значно сповільнює або припиняє ріст більшості мікроорганізмів.

Постійно перевіряйте якість та склад молока за даними центру управління доїнням та порівнюйте їх з попередніми даними. Замінюйте дійкову гуму і шланги у встановлені терміни. Старі гумові шланги тріскаються, стають пористими, що погіршує ефективність доїння та збільшує ризик забруднення і зростання кількості мікроорганізмів. Це приводить до збільшення часу доїння та підвищення бактеріальної забрудненості. Проводьте повне технічне обслуговування доїльної установки згідно з рекомендаціями компанії ДеЛаваль.